Chinese NT 2018

 • If the rumors are all true, Zhang Chang-ning and Yang Fang-xu may participate in neither 2018 Asian Games nor WCH 2018.

  They are both injured on their knees though Yang's injury is "old" and Zhang's injury is "new".


  The final roster of players who participate in 2018 Asian Games in Indonesia:

  S - Ding Xia, Diao Lin-yu, Yao Di

  OP - Zeng Chun-lei, Gong Xiang-yu

  OH - Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Ying-ying

  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Hu Ming-yuan

  L - Lin Li, Wang Meng-jie


  They went to Indonesia by airplane yesterday.

  Due to the "time", Yao Di replaced Zhang Chang-ning and no one replaced Yang Fang-xu.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.