2021 Shaanxi Chinese National Games (female volleyball event)

 • Do we know which players retired now that the National Games is over?


  I seen news that Wang Huimin and Wang Na both from Zhejiang made announcements that they're done.

  Yan Ni is known by us.

  Zhang Lei should be retired.

  Yang Jun-jing may be...

  Wang Chen-yue? (injured for many times)

  Zang Qian-qian may be retired.

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Yan Ni retiring isn't confirmed tho, is she for sure retiring?

  Sadly in the current condition she's in it's best to retire. It doesn't make sense for her to continue playing with injuries especially if that's what kept her from finishing the National Games.