Chinese Female Superleague 2022/2023

 • Clubs:

  Tianjin

  Shanghai

  Jiangsu

  Liaoning

  Guangdong

  Shandong

  Beijing

  Zhejiang

  Fujian

  Sichuan

  Henan

  Yunnan

  Hebei

  Shenzhen

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Tianjin:

  S - ?

  OP - Vargas, Yang Yi, ?

  OH - Mihajlovic ?, Wang Yi-zhu, ?

  MB - Wang Yuan-yuan, ?

  L - Meng Zi-xuan, ?


  Shanghai:

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Jiangsu:

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Liaoning

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Guangdong

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Shandong

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -  Beijing

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Zhejiang

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Fujian

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Sichuan

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Henan

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Yunnan

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Hebei

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -


  Shenzhen

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Is Zhu Ting playing overseas or still in China?

  The rumor is still that she will join Scandicci in Season 22/23.

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Yes, it should look something like this.


  S: Jaksic, Zhang Xinyue

  OPP: D. Boskovic, Liu Xin

  OH: Van Jak, Klisura, Yang Linlin

  MB: Xue Yizhi, Mao Junyi, Bian Minxuan

  L: Milojevic, Meng Wanting


  Shenzhen should keep MB Mao Junyi (former China NT youth) from Henan. Only 12 players listed so far allowing space for 2 more domestic players.